การลงทะเบียน การส่งผลงาน การตัดสิน และการส่งผลการประกวดระดับ อศจ. สู่ระดับภาค

ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ในปี การศึกษา 2562 ครูเจ้าของผลงานจะต้องลงทะเบียนและส่งผลงานทางระบบออนไลน์เท่านั้น และทำข้อมูลให้ถูกต้องครบสมบูรณ์ตามรายละเอียดที่กำหนด ด้วยตนเอง เพื่อสิทธิ์ ในการจัดงบประมาณ และสิทธิ์เจ้าของผลงานที่จะถูกจัดเก็บไว้ในระบบเพื่อใช้ทำผลงานทางวิชาการ อีกทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจในผลงานของท่าน จะสามารถติดต่อเจ้าของผลงานได้โดยตรง ในช่องรายการ INTEREST MATCHING เสมือนการประกาศขายของใน Web Kaidee ทั้งข้อมูลของท่านสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการจัดสรรงบประมาณอีกด้วย 

ผู้ที่เป็น ADMIN ระดับ อศจ. ท่านต้อง LOGIN เข้าระบบเพื่อดำเนินการ กำหนดแผนการประประกวด ระดับจังหวัด (อศจ.) ได้แก่วันที่ การประกวดหว่างวันที่อะไร สร้างผู้ใช้ หรือ USER ที่เป็นประธานประเภทแต่ละประเภท ของสิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้ USER ดังกล่าวเป็นผู้ที่ ลงผลของการประกวด โดยใส่ หมายเลข ลำดับ 1..2..3..4...5 ... เรียงจากลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่จังหวัดได้รับโควต้า ส่งเข้าประกวดระดับภาค เช่น จังหวัดได้โควต้า ประเภทละ 3 ชิ้น ระบบจะให้ท่านเลือกกำหนดและกดยืนยัน ระบบจะส่งผลลำดับสิ่งประดิษฐ์ตามจำนวนโควต้าที่ได้รับในแต่ละประเภทเข้าปรากฎในข้อมูลระดับภาคต่อไป และในระดับชาติก็เช่นเดียวกันนี้

ข้อปฏิบัติในการป้อนข้อมูลเข้าประกวดสำหรับปี 2562

1. ครูเจ้าของผลงานหากยังไม่ลงทะเบียนต้องลงทะเบียนและ login เข้าป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วตั้งแต่ปี 2559 สามารถใช้งานต่อได้โดยไม่ต้องสมัครใหม่
2. ชื่อของผู้ login เข้าป้อนข้อมูลจะปรากฏเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาคนแรกโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถลบได้
3. การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ภาคภาษาอังกฤษ ต้องป้อนข้อมูลทั้งชื่อโครงการและรายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะบันทึกข้อมูลไม่ได้ อ่านคำแนะนำ
4. ข้อมูลของผู้ป้อนข้อมูลจะแสดงเป็นข้อมูลสำหรับการติดต่อในหน้า interest matching ของสิ่งประดิษฐ์นั้นโดยอัตโนมัติ หากไม่ต้องการให้กำหนดสถานะของคอลัมน์ contact เป็นเครื่องหมายกากบาท
5. จะต้องป้อนข้อมูลให้ครบทุกรายการ รวมทั้งรูปภาพทั้ง 2 รูป รายการสิ่งประดิษฐ์ใดที่ป้อนข้อมูลไม่ครบระบบจะไม่อนุมัติให้แสดงผลในหน้าเว็บ รวมทั้งจะไม่สามารถพิมพ์แบบคุณลักษณะได้
6. สิ่งประดิษฐ์ที่ป้อนข้อมูลไม่ครบ จะไม่อนุมัติให้ส่งต่อเข้าประกวดในระดับต่อไป
7. ในเวอร์ชั่นนี้ไม่สามารถปิดเปิดการแสดงผลด้วยมือ ระบบจะวิเคราะห์จากความครบถ้วนของข้อมูล
8. แบบคุณลักษณะเมื่อสั่งพิมพ์ต้องอยู่ในเอกสาร 1 หน้าเท่านั้นหากสั่งพิมพ์แล้วยาวเกิน 1 หน้าท่านต้องปรับลดข้อมูลบทคัดย่อหรือคุณลักษณะลงให้เอกสารพิมพ์อยู่ในหน้าเดียว


ข้อกำหนดการลงทะเบียนผลงาน แบบคุณลักษณะ ตัวอย่างแบบคุณลักษณะและตัวอย่างรูปภาพ การปิดเปิด interest matching