เครื่องเพาะต้นอ่อนทานตะวัน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

กล่องควบคุม มีขนาดกว้าง 17 ซม. ยาว 24 ซม. สูง 5.5 ซม. ตู้มีขนาด กว้าง 28 ซม. ยาว 31 ซม. สูง 152 ซม. ใส่ถาดเพาะ ขนาด 30 ซม. 60 ซม. จำนวน 6 ถาด ภายในตู้มีความเข้มแสงแสงไม่เกิน 20 Lux สามารถวัดความชื้นภายในตู้ได้ สามารถระบายอากาศได้ ประสิทธิภาพของเครื่องเพาะต้นอ่อนทานตะวัน พ่นน้ำได้กระจายสม่ำเสมอ ทั่วทั้งตู้ พ่นน้ำทุกชั้นตามคำสั่งทั้ง 5 วัน ความสูงของต้นอ่อนทานตะวันที่เพาะ 120 ชั่วโมง ความสูงเฉลี่ย 12.22 เซนติเมตร น้ำหนัก 1,000 กรัม รวมกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ใช้งาน เครื่องเพาะต้นอ่อนทานตะวัน มีความพึงพอใจต่อวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.75) และในแต่ละด้านพบว่า มีความพึงพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ควบคุมการให้น้ำด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ให้น้ำตามเวลา ค่าอุณหภูมิ และความชื้นที่กำหนด สามารถเพาะต้นอ่อนได้ 6 ถาดต่อครั้ง ให้น้ำด้วยปั๊มแรงดันขนาด 4.8 บาร์ และหัวพ่นหมอก กรองแสงด้วยแผ่นอคิลิค
ทำให้เกษตรกรได้รับความสะดวกในการเพาะทานต้นอ่อนทานตะวัน เพิ่มผลผลิตในการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน
และลดปัญหาการการปนเปื้อนของสารเคมีในระหว่างการเพาะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว วราภรณ์ แผ่นฟ้าอุตสาหกรรม
2นาย ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิ ปันทะนาอุตสาหกรรม
3นาย รณกร วิกรรัตน์-
4นาย ธวัชชัย คุณสารวนิช-
5ว่าที่ ร.ต. ศุภกร ว่องธนาการ-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พัชระ ดวงมูลปวส.
2นาย พิเชษฐ์ คชบุตรปวส.

Contact Information

Name : นางสาว วราภรณ์ แผ่นฟ้า
Email : ubinjung0@gmail.com
Phone : 089-8356321
FB : https://www.facebook.com/Ubin.Jangubin
LINE ID : ubin1981