อุปกรณ์ประคองเจาะสว่านมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เอกพันธ์ มุขภักดีอุตสาหกรรม
2นาย เกรียงศักดิ์ ถิ่นจำนงค์อุตสาหกรรม
3นาย อิศวร นิโครธางกูรอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. ประสิทธิ์ชัย ฝูงทีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษฎา ดวฃจิตรปวช.
2นาย ตุลธร กุลเทพปวช.
3นาย ชาญวิทย์ มงคลพันธ์ปวช.
4นาย ปริววต อิ่มเสถียรปวช.
5นาย ธนากร ถิ่นช่วงปวช.
6นางสาว โชติกา ทองมากปวช.
7นางสาว น่านน้ำ ภูตาคมปวช.

วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง อุปกรณ์ประคองเจาะสว่านมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและสร้างอุปกรณ์ประคองเจาะสว่านมือ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ประคองเจาะสว่านมือ ใช้อลูมิเนียมเป็นวัสดุโครงสร้างหลักที่ฐาน และตัวจับที่ติดอยู่กับคอสว่าน และมีเสาสแตนเลสเป็นตัวประคองให้สว่านเคลื่อนขึ้นลงเพื่อเจาะรูโดยมีสวิงดันสว่านไว้ จากการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่านพบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับคะแนนความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพ เท่ากับ 4.55 นาที มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51 ซึ่งหมายความว่า อุปกรณ์ประคองเจาะสว่านมือที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก

คุณลักษณะ / ประโยชน์

ได้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการเจาะรูต่างๆตามแบบ สะดวกในการเจาะรูและประกอบงานให้ตรงรูได้ง่าย
อุปกรณ์ประคองเจาะสว่านมือ สามารถใช้ได้กลับสว่านมือทุกชนิด ทุกยี่ห่อ เจาะได้ทั้งงานทรงกลม และงานเป็นเหลี่ยม ช่วยในการเจาะรูให้ตรงได้ง่าย และสามารถเจาะงานที่เป็นทรงกลมได้กึ่งกลางงาน