สัญญาณเตือนทางโค้ง Energy 2 in 1

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยค้นหาพื้นที่ ที่เกิดอุบัติเหตุภายในถนนซอยปู่ชม ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพราะพื้นที่ดังกล่าวเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นทางโค้งและแคบ โดยเฉพาะการขับขี่ช่วงเวลากลางคืนจะไม่สามารถมองเห็นรถยนต์ที่ขับสวนมาเนื่องจากเป็นพื้นที่มืดไม่มีแสงสว่าง สัญญาณเตือนทางโค้ง Energy 2 in 1 เป็นการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง นอกจากนี้ สัญญาณเตือนทางโค้ง Energy 2 in 1 ยังใช้พลังงานจากธรรมชาติทั้ง 2 ทาง คือ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ที่ช่วยผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเป็นแหล่งจ่ายให้กับ สัญญาณเตือนทางโค้ง Energy 2 in 1 เพื่อลดทั้งอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหลัก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์และพลังงานลม เป็นต้นกำลังสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับจ่ายให้กับวงจรการทำงานของระบบและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าหลักรวมทั้งเป็นการป้องกันการอุบัติเหตุให้กับผู้ขับขี่ที่สัญจรไปมาบนท้องถนน
1. ได้สัญญาณเตือนทางโค้ง Energy 2 in 1 ในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
2. ได้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมาผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ให้เกิดประโยชน์
3. ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าหลัก
4. ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่
5. สามารถพัฒนาเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ทองสุข พ่วงเพ็ขรอุตสาหกรรม
2นางสาว สุจิตรา ช่างพิมพ์อุตสาหกรรม
3นาย วรวิช ปลื้มใจอุตสาหกรรม
4นาย ดุลยวัต กุลฑาอุตสาหกรรม
5นาย ชวัลณัฐ แจ่มจำรัสอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สหภาพ สุขเจริญปวช.
2นาย ก้านกล้า สุทธิสนปวช.
3นาย วีรพงศ์ บุญมีปวช.
4นาย ชัยภัทร บัวทองปวส.
5นาย ชวัลลักษณ์พงศ์ รุ่งรัตน์ปวส.
6นาย กิตติพงษ์ แก้วรักษาปวส.
7นาย วีระชัย วีระสำรวยปวส.