ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำตู้ปลาอัตโนมัติ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กฤติน เสือนาคอุตสาหกรรม
2นาย สุพจน์ กุลวานิชไชยนันท์อุตสาหกรรม
3นางสาว นันท์กมล ศรณรินทร์อุตสาหกรรม
4นาย เชษฐดนัย คล้ายสิงห์โตอุตสาหกรรม
5นาย นพดล มัธยัสถ์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรายุธ วารัมย์ปวส.
2นาย สุรวุฒิ สกุลสอนปวส.
3นาย ณัฐพล วงษ์น้อยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนน้ำตู้ปลาเป็นภารกิจที่คนเลี้ยงปลาตู้สวยงามหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะทั้งยุ่งยากและใช้เวลานานและเราต้องดูแลอยู่ตลอดเวลา เราต้องหมั่นทำทุกขั้นตอน ข้ามขั้นไม่ได้เพราะอาจทำให้ น้ำที่ปลาอาศัย มีแบคทีเรียหรือเชื้อโรคปะปนได้ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำในตู้ปลาเน่าเสีย เราจึงคิดค้นระบบที่จะทำให้การเปลี่ยนถ่ายน้ำที่เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ จึงกลายเป็นแรงบันดานใจในการริเริ่มสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้น จากเหตุผลดังกล่าวทั้งหมดกลุ่มผู้จัดทำโครงงานจึงได้คิดประดิษฐ์ระบบเปลี่ยนน้ำตู้ปลาอัตโนมัติ เพื่อประหยัดเวลาในการทำความสะอาดและยังไม่ต้องกังวลว่าต้องคอยดูแลตู้ปลาเป็นระยะๆอีกด้วย ส่วนน้ำที่เปลี่ยนถ่ายออกมา ยังสามารถนำไปรดน้ำต้นไม้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและยังลดโลกร้อนได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.ออกแบบและสร้างระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำตู้ปลาอัตโนมัติ
2.เพื่อรักษาคุณภาพน้ำในตู้ปลาให้สะอาดอยู่เสมอ
3.เพื่อประหยัดเวลาในการดูแลรักษาและถ่ายน้ำในตู้ปลา
1.ทำให้มีความสะดวกสบายในการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
2.ทำให้ปลาที่เลี้ยงไม่เสี่ยงให้เกิดโรคจากน้ำเน่าเสีย
3.ทำให้ประหยัดเวลาในการเลี้ยงปลา
4.ทำให้ได้ระบบเปลี่ยนถ่ายน้ำตู้ปลาอัตโนมัติ