เครื่องขัดขุยมะพร้าว

วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากการศึกษาและสังเกตุแม่ค้าผู้ทำขนมพื้นบ้าน ในจังหวัดนครสวรรค์ พบว่าการขัดขุยมะพร้าวด้วยมือใช้เวลานานทำให้เสียเวลา เพราะใช้แรงในการขัดขุยมะพร้าวด้วยมีดใช้เวลานาน ดังนั้นจึงมีแนวคิดทำเครือ่งทุ่นแรงและเวลาในการขัดขุยมะพร้าว

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เครื่องเล็กกระทัดรัด
2. สามารถประหยัดเวลาได้ 1 เท่า เมื่อเทียบกับคน
1.สามารถลดแรงงานคนในการทำงานได้
2. เประหยัดเวลาในการทำงาน ทำให้สะดวก และรวดเร็ว
3. ตัวเครื่องเล็กกระทัดรัดเคลื่อนย้ายง่าย
4.สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เศรษฐา เอื้อศิริรัตนไพศาลอุตสาหกรรม
2ว่าที่ ร.ต. กิติศักดิ์ ชำนาญศิลป์อุตสาหกรรม
3นางสาว จุฑาภรณ์ สมสกุลสามัญ
4นางสาว ธิดารัตน์ ศรีบรรเทาสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ศรายุทธ จันทร์ดำปวส.
2นาย ศราวุธ ภูมิเพ็งปวส.
3นาย ธนภัทร์ จันทะมะลึกปวส.