อุปกรณ์ช่วยถอดถุงมือแพทย์

วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยอุปกรณ์ช่วยถอดถุงมือแพทย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้าง อุปกรณ์ช่วยถอดถุงมือ สำหรับใช้ในสถานพยาบาล โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก และสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับอันตรายทางด้านสารเคมี หรือเชื้อโรคต่างๆ ของบุคลากรทางการแพทย์ สามารถป้องกันการแพร่กระจาย ของเชื้อโรคต่างๆ อันตรายจากสารเคมี ที่สัมผัสกับถุงมือที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว และป้องกันการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ในการถอดถุงมือด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โครงสร้างใช้ สแตนเลส ห่อหุ้ม มีช่องสอดมือ มีภาชนะรองรับถุงมือที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ที่ประกอบอยู่ในตัวอุปกรณ์ถอดถุงมือแพทย์และฝาปิดที่ด้านบนของตัวอุปกรณ์ถอดถุงมือแพทย์
1 ทำให้เกิดการเรียนรู้และทักษะในการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม และเทคโนโลยี
2 เพื่อนำไปส่งเสริมให้สถานพยาบาล โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิก
3 เพิ่มความปลอดภัย ลดการติดเชื้อและการแพร่เชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ ขณะที่ถอดถุงมือแพทย์ด้วยมือ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พิสิทธิ์ ทัดภูธรอุตสาหกรรม
2นาย ปรมา บัวสอนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทนงศักดิ์ ทองวิเศษปวช.
2นางสาว ณัฐธิดา วงศ์อาจปวช.