ลางกองแก้วสามรส

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

ลากกองแก้วสามรสเป็นผลิตภัณฑ์จากการนำเนื้อของลางสาดและเนื้อของลองกอง มาผสมรวมกัน แล้วนำมากวนให้หนืด และทำการขึ้นรูปเป็นก้อนกลม ลองกองและลางสาดเป็นผลไม้ที่การปลูกกันมากใน อำเภอเด่นชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดไกล้เคียง ช่วงฤดูการจะมีผลผลิตออกมามาก ทำให้ราคาตกต่ำ และยังไม่มีการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จึงได้ศึกษาอัตราส่วนผสมของเนื้อลางสาดต่อเนื้อลองกองในผลิตภัณฑ์ลางกองแก้วสามรสที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ลางกองแก้วสามารสที่มีส่วนผสมของเนื้อลองกองต่อเนื้อลางสาด ที่ 1 : 1 ใช้หลักการแปรรูปอาหารโดยการใช้ความร้อน ควบคู่กับการปรับค่าความเป็นกรด - ด่าง ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกรรมวิธีนี้สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

- เป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน
- เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทานเล่น
- ทราบถึงปริมาณการใช้เนื้อลองกองต่อเนื้อลางสดในผลิตภัณฑ์ลางกองแก้วสามรส
- ทราบถึงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ลางกองแก้วสามรส
- ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่และเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ลองกองและลางสาด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ราชิน ธารวาวแววเกษตรกรรม
2นาง เสาวคนธ์ บุญญประภาเกษตรกรรม
3นางสาว จิณณ์พัชญ์ชา ธรรมไชยเกษตรกรรม
4นาง ฉวีวรรณ วิเศษอุดเกษตรกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วัฒนา สุคำวงศ์ปวช.
2นางสาว ระพีพรรณ อินทร์ทิมปวช.