ริสแบนด์ป้องกันผู้ป่วยอัลไซเมอร์สูญหาย

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันเกิดเหตุการณ์บุคคลสูญหายของผู้ป่วยอัลไซเมอร์และบุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่การเกิดอาการหลงลืมของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ จะทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถจดจำช่วงเวลาขณะนั้นได้แล้วอาจทำให้เกิดการสูญหายหรือเกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้ ทางคณะผู้จัดทำจึงได้คิดค้นและจัดทำต้นแบบริสแบนด์ป้องกันผู้ป่วยอัลไซเมอร์สูญหาย เพื่อดูข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยผ่านทาง QR Code ทำให้สามารถทราบที่อยู่และแจ้งญาติของผู้ป่วยได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จัดทำริสแบนด์ป้องกันผู้ป่วยอัลไซเมอร์สูญหาย
๑. เพื่อจัดทำต้นแบบริสแบนด์ป้องกันผู้ป่วยอัลไซเมอร์สูญหาย
๒. เพื่อเกิดการสร้างฐานข้อมูลของผู้ป่วยอัลไซเมอร์
๓. เพื่อเป็นการนำข้อมูลส่วนตัวที่สแกนผ่านQR Code ช่วยเหลือและติดต่อญาติของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ได้
๔. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และจัดทำสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย นิพัทธ์ สองสีอุตสาหกรรม
2นาย พิเชษฐ อินทร์คำอุตสาหกรรม
3นาย ปรเมศวร์ กาวีอุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. โอเติ้น หวยครบุรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ณัฐธิดา ศรีเหมือยปวช.
2นางสาว นฤพร พิมิตรปวช.
3นางสาว ภานุมาศ กอชาลีปวช.