กรวยจราจรเตือนภัยอุบัติเหตุฉุกเฉิน

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างกรวยจราจรเตือนภัยอุบัติเหตุฉุกเฉิน หาประสิทธิภาพของกรวยจราจรเตือนภัยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ตู้กรวยจราจรเตือนภัยอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการทำการวิจัย ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้กรวยจราจรและประชาชนในเขตพื้นที่ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1.) กรวยจราจรเตือนภัยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 2.) แบบบันทึกข้อมูลการหาประสิทธิภาพ 3.)แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ และมีการใช้สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean)ผลการศึกษาความพึงพอใจของกรวยจราจรเตือนภัยอุบัติเหตุฉุกเฉิน พบว่าความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.95)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1) กรวยจราจรเตือนภัยอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถแสดงการแจ้งเตือนได้ด้วยสัญญาณเสียงและสัญญาณไฟ
2) กรวยจราจรเตือนภัยอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถการแจ้งเตือนได้ด้วยสัญญาณเสียงได้ในระยะ 5 เมตร
กรวยจราจรเตือนภัยอุบัติเหตุฉุกเฉินขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวกในบริเวณจุดเสี่ยงหรือบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น และเตือนให้ผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนได้เล็งเห็นสัญญาณไฟเตือนภัยฉุกเฉินได้ตระหนักถึงบริเวณจุดเสี่ยง เพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน หรือประชาชนทั่วไปได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วรวุฒิ ครุฑแจ่มอุตสาหกรรม
2นาย เอกพจน์ เขียวคล้ายอุตสาหกรรม
3นางสาว ลัดดาพันธุ์ อินทรฤทธิ์อุตสาหกรรม
4นาย พัฒนา ใจกล้าอุตสาหกรรม
5นาย สุริยัน น้ำเงินอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนวรรศ กลิ่นนาคปวช.
2นาย พรมนัส พิมพ์สมุทรปวช.
3นางสาว ระอองดาว แสนเมืองปวช.
4นาย จิรวัฒน์ แซ่ลี้ปวช.
5นาย ปองพล น้อยมีสุขปวช.
6นาย ฐานิสร์ วงษ์สอาดปวช.
7นางสาว ปวันรัตน์ เอมสัมฤทธิ์ปวช.
8นางสาว ณัฐวรรณ สุดสาครปวช.
9นาย พัฒนากร พรมนิกรปวช.
10นาย ณัฐวัตน์ ก้อนจันทร์เทศปวช.