ใบวัดมุมดิจิตอล 180 องศา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เรวัตร สำราญรื่นอุตสาหกรรม
2นาย ณัฐพล เทพมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ไกรสร ต้นคำปวช.
2นาย จิรศักดิ์ ภักดีปวช.
3นางสาว ทรายแก้ว มุขสมบัติปวช.
4นางสาว อรอุมา จันทะบุตรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

เนื่องในปัจจุบันเราสามารถสร้างอุปกรณ์เพื่อตอบสนองความต้องการของเรา ซึ่งในทุกวันนี้ต้องคำนึงถึงความสะดวกสบายเป็นอันดับแรก จึงต้องมีการคิดคันใบวัดมุมดิจิตอล 180 องศา ขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเพราะบางครั้งในการตรวจสอบมุมคมตัดเครื่องมือกล ทีมงานจึงได้คิดค้นใบวัดมุมดิจิตอล 180 องศา ขึ้นมาเพื่อช่วยในการลดปัญหาในในการใช้อ่านค่าด้วยขีดสเกลเล็กน้อยๆ ผู้จัดทำจึงได้คิดคันประดิษฐ์ใบวัดมุมดิจิตอล 180 องศา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายช่างที่ทำงานทางด้านเครื่องมือกลแทนที่จากการอ่านค่าที่ขีดสเกลใบวัดมุมทั่วไป บางครั้งต้องใช้สายตามองขีดสเกลเล็กๆจนเกิดความเหนื่อยล้า จึงอาจเกิดอันตรายได้ ทีมงานจึงได้คิดค้นใบวัดมุมดิจิตอล 180 องศาขึ้นมาเพื่อลดปัญหาดังกล่าว

คุณลักษณะ / ประโยชน์

1.สามารถวัดชิ้นงานเครื่องมือกลที่อ่านค่าเป็นตัวเลขได้
2.มีรูปภาพขนาดเล็ก
3.มีจอ LCD บอกตัวเลข
4.มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
1.ใช้วัดเครื่องมือกล เช่น มีดกลึง
2.ช่วยถนอมสายตาในการอ่านเป็นแบบตัวเลขได้ง่าย
3.ใช้งานง่ายเหมาะกับผู้มีปัญหาสายตาพล่ามั่ว
4.ใช้วัสดุปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก.